hlava 3
referencie
vybraní klienti
download
dokumenty na stiahnutieRozsah činnosti spoločnosti Enviconsult


Od roku 1994 sa zameriavala činnosť ENVICONSULTU hlavne na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA), hydrogeologické prieskumy a staré environmentálne záťaže (Volkswagen, Petrochema, Kovohuty Krompachy). ENVICONSULT bol pravdepodobne prvou organizáciou na Slovensku, ktorá začala poskytovať služby v oblasti životného prostredia pre podniky outsourcingovým spôsobom už od roku 1994. Jej ambíciou bolo spolupracovať s bankovými subjektmi (certifikát EBRD).

V druhej polovici 90-tych rokov sa pracovníci spoločnosti začali zaoberať manažérskymi systémami s dôrazom na environmentálne manažérske systémy (EMS), zneškodňovaním nebezpečných odpadov a neustále sa zintenzívňovala spolupráca so SSC a predchodcom terajšej NDS. Osobitnou bola oblasť hodnotenia a riadenia rizika (risk assessment / risk management), v rámci ktorej sa podieľal ENVICONSULT na príprave implementácie tejto problematiky na slovenské podmienky.

Od roku 2000 sa rozvinuli aktivity v ochrane prírody a krajiny a okrem teoretických prác sa praxi približovali revitalizačné štúdie pre Čičovské mŕtve rameno a pre „Mŕtve rameno“ na Váhu v Komárne. ENVICONSULT bol v tomto období vyzvaný na výkon environmentálneho auditu veľkých hospodárskych zariadení v rámci Due Diligence pre viacerých klientov. Pracovníci spoločnosti sú v tomto období využívaní ako externí audítori a poradcovia pre environment pre spoločnosti ako Lloyd´s Register a SKQS. Spoločnosť získala aj autorizáciu pre prácu špecialistov v oblasti závažných priemyselných havárií (Seveso III) a odbornú spôsobilosť v oblasti IPKZ (IPPC). V rámci environmentálneho monitoringu monitorovala niekoľko úsekov diaľnice D1 a D3, napr. celú oblasť Bratislavy a vypracovala príručku monitoringu pre SSC v rokoch 1998 a 2008.

V súčasnej dobe drží spoločnosť všetky uvedené aktivity. Medzi nové trendy spoločnosti patrí ponuka pre investorov na zabezpečenie komplexnej agendy okolo prípravy investícií až po vydanie stavebného povolenia. ENVICONSULT upriamuje svoju pozornosť hlavne na prípravu a výstavbu dopravných a energetických stavieb, pre ktoré má najlepšie predpoklady z hľadiska profesijného zázemia a silného portfólia. Participuje na štúdiách realizovateľnosti diaľníc a rýchlostných ciest, ktoré sa pripravujú v súčasnom období na realizáciu. Zabezpečuje vypracovanie tzv. primeraných hodnotení chránených území spadajúcich pod NATURA 2000 , vyplývajúcich z európskej smernice o biotopoch.   


Z energetických zariadení rozšíril Enviconsult v rokoch 2014 až 2015 svoje portfólio v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie o práce na Novom jadrovom zdroji Jaslovské Bohunice a Prepojovacom plynovode Poľsko - Slovensko. Pre NDS bol zabezpečovaný environmentálny dozor stavby diaľnica D1 Hubová - Ivachnová.


V roku 2016 spoločnosť vypracovala odborný posudok a návrh záverečného stanoviska podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  pre MŽP SR pre strategickú stavbu Jaguar Land Rover Slovensko.


Z nových aktivít je najvýznamnejšia účasť na PPP projekte výstavby diaľničného obchvatu Bratislavy, kde ENVICONSULT zabezpečuje pre hlavného zhotoviteľa stavby spoločnosť D4R7 Construction komplexný environmentálny a sociálny management ako ja monitoring životného prostredia počas celého obdobia výstavby.© ENVICONSULT s.r.o. 2009, Všetky práva vyhradené