hlava 3a
referencie
vybraní klienti
download
dokumenty na stiahnutiePosudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)   

 

V súlade so súčasne platným zákonom č. 24/2006 Z.z. podliehajú vybrané investičné zámery posúdeniu ich vplyvov na jednotlivé zložky životného prostredia, s cieľom identifikácie možných konfliktov s požiadavkami na ochranu životného prostredia a návrhu opatrení na elimináciu, resp. minimalizáciu vplyvov na životné prostredie.  

Na trh v oblasti posudzovania vplyvov vstúpil Enviconsult ihneď po vydaní pôvodného zákona č. 127/1994 Z.z. V priebehu rokov 1994-2000 bol spracovateľom dokumentácie (zámerov a správ o hodnotení variantov) diaľnic D1 a D18 v regióne severného Slovenska. Z náročnejších úloh v oblasti líniových stavieb riešil Enviconsult aj vybrané úseky rýchlostných komunikácií medzi Dunajskou Stredou a Novými Zámkami, Žiarom nad Hronom a Žarnovicou či úseky R2 medzi Trenčínom a Žiarom nad Hronom a v okolí Rimavskej Soboty a Košíc.

Novela zákona a následne nový zákon č. 24/2006 Z.z. podstatne rozšírila okruh zámerov, ktoré podliehajú posudzovaniu vplyvov, čím nastala expanzia spoločnosti v tejto oblasti. Okruh posudzovania spoločnosť rozšírila o priemyselné parky, obchodné a logistické centrá, rekreačné areály, zariadenia na zneškodňovanie odpadov, spaľovne a umiestňovanie rôznych technológií, vrátane energetických celkov.


Medzi výraznejšie referencie v tejto oblasti sa radia dokumentácie EIA pre podniky KIA Motors a Hyundai Mobis pri Žiline a ich dodávateľov, Getrag Ford v Kechneci, Johnson Controls v Lučenci a Kysuckom Novom Meste, SONY Nitra, Continental Matador v Púchove a ďalšie. Významný cezhraničný aspekt malo posudzovanie Prepojovacieho plynovodu medzi Poľskom a Slovenskom, ktoré sa spracovávalo pre spoločnosť eustream. Z pohľadu súčasnej hospodárskej situácie sú významné naše aktivity v oblasti prípravy a posudzovania energetických zariadení, hlavne paroplynových cyklov pre Stredoslovenskú energetiku (EDF) v Panických Dravcoch a Zemianských Kostoľanoch, Adato v Leviciach, PPC Energy v Bratislave, Paroplyn PB v Považskej Bystrici, eustream vo Veľkých Kapušanoch. Špecifickou posudzovanou investícou bol Plynovod Poľsko - Slovensko, ktorý bol riešený v celkovej dĺžke viac ako 300 km.    

V priebehu roku 2001 spoločnosť spracovala 23, v roku 2002 44, v roku 2003 59, v roku 2004 53, v roku 2005 46, v roku 2006 61, v roku 2007 54, v roku 2008 66, v roku 2009 22, v roku 2010 33 a v roku 2011 39, 2012 40, 2013 30, 2014 20, 2015 25, 2016 50, 2017 38 dokumentácií EIA, čím ich celkový počet od roku 1995 do konca roku 2017 presiahol počet 700.

Spracovanie odborných posudkov podľa zákona č. 24/2006 Z.z. predstavuje istú nadstavbu nad dokumentáciou EIA. Od roku 2001 sa ministerstvo alebo iný príslušný orgán obrátil na Enviconsult viac ako 30 krát.  Posudzované boli aktivity takých spoločností ako Jaguar Land Rover Slovakia, Národná diaľničná spoločnosť, SSC, ŽSR, Automobilový závod PSA Trnava (Peugeot/Citroen), PP Volkswagen, Samsung Electronics Slovakia a iné. 

 

Úlohy v oblasti posudzovania vplyvov realizuje široký tím špecialistov pre jednotlivé oblasti, ktorí sú zapísaní v zozname odborne spôsobilých osôb vedenom Ministerstvom životného prostredia SR. V zozname je zapísaný Enviconsult aj ako právnická osoba.

Vysokú profesionalitu a kvalitu výstupu podporuje špičkové technické vybavenie, umožňujúce veľkoformátové grafické výstupy, včítane spracovania na leteckých snímkach (ortofotomapách).

Od roku 2005 spoločnosť spracováva vo vlastnej réžii hlukové a rozptylové štúdie. Samozrejmosťou sú aj prieskumy bioty a vypracovanie tzv. primeraných hodnotení chránených území spadajúcich pod NATURA 2000.


OSVEDČENIE O ODBORNEJ SPôSOBILOSTI NA ÚČELY POSUDZOVANIA VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - dokument
© ENVICONSULT s.r.o. 2009, Všetky práva vyhradené