hlava 3b
referencie
vybraní klienti
download
dokumenty na stiahnutieStrategické environmentálne posudzovanie (SEA)


Najvýznamnejšie aktivity v tejto oblasti boli vykonávané pre rezorty MDVRR SR, MPSVR SR, MŽP SR a SAŽP. Na regionálnej úrovni pre Trenčiansky a Košický samosprávny kraj.


V rokoch 2013 a 2014 bol Enviconsult spracovateľom SEA - správ o hodnotení pre Operačné programy Integrovaná infraštruktúra a Ľudské zdroje. Súčasne spolupracoval s VÚD, a.s. na posúdení strategických dokumentov Stratégia rozvoja dopravy SR do roku 2020, Stratégia rozvoja osobnej dopravy SR do roku 2020 a Strategický plán rozvoja a údržby ciest II. a III. triedy.


Pre SAŽP bol v roku 2015 posúdený Štátny program sanácie environmentálnych záťaží na roky 2016 - 2021.


Na úrovni krajov zabezpečovali pracovníci spoločnosti proces SEA pre Regionálnu integrovanú územnú stratégiu pre Trenčiansky (2015) a Košický kraj (2016).


Významnou referenciou v oblasti SEA bol projekt s celoslovenskou pôsobnosťou s názvom „Dobudovanie informačného systému pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie – časť strategické environmentálne hodnotenie“, realizovaný v rokoch 2007 až 2008. Tohto projektu sa Enviconsult zúčastnil ako dodávateľ spoločnosti proIS, s.r.o. Banská Bystrica. Pod gesciou našej spoločnosti sa okrem iného realizovali tieto aktivity:

  • dva dvojdňové workshopy s názvom „Posudzovanie vplyvov strategických dokumentov na životné prostredie“, ktoré boli určené pre zástupcov verejnej správy na Slovensku
  • príprava nového časopisu, ktorý by odrážal dianie v oblasti EIA a SEA na Slovensku a vydanie jeho prvých dvoch čísiel; do časopisu s názvom Spravodaj EIA/SEA prispeli príspevkami traja pracovníci Enviconsultu a dvaja sa stali stálymi členmi redakčnej rady novovzniknutého občasníka.

Práce na častiach životné prostredie a KEP v rámci ÚPN mesta Banská Štiavnica (AGS ateliér, Prievidza) vyvrcholili v jeho posúdení ako strategického dokumentu formou SEA, ešte podľa pôvodného zákona z roku 1994.


Posudkovú činnosť v strategickom environmentálnom posudzovaní (SEA) reprezentuje odborný posudok spracovaný pre strategické dokumenty „Operačný program životného prostredia SR na roky 2007-2013“, Operačný program Doprava na roky 2007 - 2013, revízia v súvislosti s nedostatočným pokrokom v implementácii a pre Nový projekt výstavby diaľnic a rýchlostných ciest, Doplnok č. 3 zameraný na diaľnicu D4. 


© ENVICONSULT s.r.o. 2009, Všetky práva vyhradené