hlava 3c
referencie
vybraní klienti
download
dokumenty na stiahnutieIPKZ – Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného                          prostredia

 

IPKZ predstavuje proces, ktorý je analogický so stavebným konaním a výsledkom, ktorého je vydanie tzv. integrovaného povolenia. Proces začína vypracovaním žiadosti o integrované povolenie a končí jeho vydaním zo strany SIŽP.

 

Rozdiel oproti normálnemu stavebnému konaniu spočíva v tom, že vydané povolenie v sebe integruje okrem stavebného povolenia aj všetky potrebné povolenia a súhlasy vyplývajúce zo špecifických právnych predpisov v oblasti životného prostredia, ktoré sú zosumarizované v zákone č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a jeho novely č. 262/2015 Z.z.  

 

Enviconsult zabezpečuje IPKZ komplexne a jeho činnosť pozostáva z týchto úkonov:

 • príprava žiadosti o integrované povolenie
 • spolupráca s projektantom
 • konzultácie na inšpektoráte životného prostredia
 • účasť na konaní
 • zabezpečenie vydania integrovaného povolenia
 • dopracovania potrebnej prevádzkovej dokumentácie ku kolaudačnému konaniu (napr. prevádzkové poriadky, havarijné plány, súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení pre zdroje znečisťovania a iné)

Vlastná príprava a spracovania žiadosti zahŕňa rozpracovanie hlavných technologických uzlov, komplexnú materiálovú bilanciu v zariadení, spotreby médií, nakladanie s chemickými látkami, odpadmi, popis inžinierskych a dopravných sietí ako aj základné environmentálne parametre zariadenia a ich súlad s BAT (Best Available Techniques). Súčasťou žiadosti je aj detailné posúdenie hlukovej a imisnej situácie – hluková, emisno-technologické a imisno-prenosové posúdenie (rozptylová štúdia).   


Relatívne novou aktivitou v rámci citovaného zákona je vypracovanie tzv. východiskovej správy, ktoré predstavujú bežnú agendu našej spoločnosti.

Referencie

 • Europur, 2016
 • Evonik Fermas Slov. Ľupča, 2014
 • Chemosvit Folie Svit, východisková správa, 2013
 • Polycasa Žilina, východisková správa, 2013
 • MOBIS, východisková správa, 2013
 • KIA, východisková správa, 2013
 • Sachs Trnava, 2013
 • HANTAL - SHT KNM, východisková správa, 2013
 • Galvanická linka v Čabe, zmena IPKZ, 2013
 • Helpeko PB, 2012
 • SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s. Strážske, Minioceliareň, 2008
 • ZF Levice, s.r.o., strojárska výroba – povrchové úpravy, 2007
 • KONŠTRUKTA – GALVANIZOVŇA, s.r.o. Trenčín – povrchové úpravy, 2007
 • MECOM a.s. Humenné, mäsopriemysel, 2007
 • MĚĎ Povrly Slovakia a.s. Považská Bystrica, hutníctvo medi, 2007
 • Hrádok Mäsokombinát, a.s. Lučenec, mäsopriemysel, 2006
 • Adato Energy, s.r.o., Levice, Paroplynový cyklus 80 MW, 2006
 • Považan, a.s. Žilina-Bytčica, potravinárstvo, 2006
 • Farmavet, s.r.o., Martin,  hydinárstvo, 2006 
 • JAVOR 503, a.s. Strečno, hydinárstvo, 2005
 • Signum – SK, s.r.o., Prievidza, Zinkovňa, 2004

© ENVICONSULT s.r.o. 2009, Všetky práva vyhradené