hlava 3d
referencie
vybraní klienti
download
dokumenty na stiahnutieRozptylové štúdie


Rozptylové štúdie sú účinným nástrojom jednak pri vyhodnocovaní súčasnej úrovne znečistenia ovzdušia, ale predovšetkým pre prognózu imisnej záťaže pri návrhu umiestnenia nových zdrojov znečistenia ovzdušia, či už stacionárnych bodových a plošných alebo líniových.

Rozptylové štúdie štandardne vyhotovujeme v rámci procesu EIA, kedy slúžia na vyhodnotenie vplyvu stavby na obyvateľstvo, na základe porovnania vypočítaných hodnôt s limitnými hodnotami stanovenými vyhláškou MPŽPRR SR č. 360/2010 Z.z. o kvalite ovzdušia.

Následne je spracovanie rozptylovej (imisno-prenosovej) štúdie často vyžadované v rámci územného konania alebo pri integrovanom povoľovaní. Pri projektovaní je možné rozptylovú štúdiu použiť aj pre modelovanie parametrov komínov a výduchov tak, aby bol zabezpečený dostatočný rozptyl znečisťujúcich látok do okolia zdroja v súlade s Vestníkom MŽP SR, čiastka 5 z roku 1996.

Enviconsult zabezpečuje aj emisno-technologické posúdenie zdrojov znečisťovania ovzdušia.

© ENVICONSULT s.r.o. 2009, Všetky práva vyhradené