hlava 3e
referencie
vybraní klienti
download
dokumenty na stiahnutieHlukové štúdie


Neoddeliteľnou súčasťou posudzovania vplyvov stavieb na životné prostredie je hodnotenie vplyvov rôznych zdrojov hluku - stacionárnych, technologických, mobilných a porovnanie hlukovej záťaže územia s hygienickými limitmi, ktoré v súčasnosti stanovuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z.z.

Vyhodnotenie obvykle pozostáva z týchto krokov :

  • posúdenie súčasného stavu
  • posúdenie nulového variantu
  • posúdenie plánovanej činnosti, resp. jej variantov
  • návrh protihlukových opatrení
  • verifikácia účinnosti navrhovaných opatrení

Súčasťou ponúkaných služieb je aj meranie hlukovej záťaže, ktoré je spravidla zahrnuté do prvého kroku, čiže do posúdenia súčasného stavu.

Hlukové štúdie sú spracovávané aj ako súčasť dokumentácie pre územné rozhodnutie a pre stavebné povolenie.


© ENVICONSULT s.r.o. 2009, Všetky práva vyhradené