hlava 3f
referencie
vybraní klienti
download
dokumenty na stiahnutieOchrana prírody a krajiny


Vybraní pracovníci Enviconsultu sa podieľali na nasledovných aktivitách v oblasti ochrany prírody:

 • Metodika ÚSES 1991 a jej aktualizácia v roku 2000
 • Národná ekologická sieť Slovenska – NECONET, 1996
 • Národná stratégia ochrany biodiverzity na Slovensku 1998
 • Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja SR 2001
 • Koncepcia rozvoja štátnej ochrany prírody
 • Atlas krajiny SR 2002
 • Regionalizácia cestovného ruchu SR – CR a životné prostredie, ochrana prírody 2004

S problematikou ochrany prírody a krajiny sa Enviconsult s.r.o. v súčasnosti zaoberá v niekoľkých polohách:

 • vypracovanie tzv. primeraných hodnotení pre chránené územia spadajúce pod NATURA 2000 v rámci procesov EIA a SEA, alebo v rámci iných typov dokumentácie (napr. štúdie realizovateľnosti)
 • vypracovanie projektov územných systémov ekologickej stability podľa § 54 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a krajinno-ekologických plánov § 19c novelizovaného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (pozri Územné a krajinné plánovanie)
 • vyhodnocovanie ochrany prírody, krajiny, abiotických a biotických zložiek v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (pozri EIA)
 • vypracovanie samostatných štúdií zameraných na špecifické problémy ochrany prírody a krajiny

Samostatné projekty sú zamerané hlavne na prípravu a podporné aktivity súvisiace s výstavbou vodných diel (VD Žilina, VN Turček, VD Sereď, splavnenie Váhu), diaľníc a rýchlostných komunikácií.

Niekoľko prác bolo orientovaných na súlad záujmov ochrany prírody a rekreačných aktivít v priestore chránených území (napr. NP Malá Fatra) alebo na riešenie dôsledkov rekreačných aktivít na chránené územia (NPR Číčovské mŕtve rameno, mŕtve rameno Váhu v Komárne).

Medzi ďalšie druhy aktivít patria projekty rekultivácie a revitalizácie priestorov ťažby nerastných surovín s cieľom zahladenia následkov ťažby a obnovy ekosystémových funkcií krajiny, projekty obnovy poškodeného vodného režimu mikropovodí, projekty obnovy krajiny a protipovodňových opatrení.

Referencie

 • Kremnica - Priestorová optimalizácia kremnického regiónu v súvislosti s využívaním surovinového potenciálu – zosúladenie zámerov s potrebami dotknutých obcí a trvalo udržateľným rozvojom, Kremnica Gold, december 2008 
 • Súlad záujmov ochrany prírody a rekreačných aktivít v priestore chránených území Národného parku Malá Fatra, MŽP SR, apríl 2002
 • Revitalizácia Národnej prírodnej rezervácie Číčovské mŕtve rameno, ŠOP SR, november 2001
 • Projekt revitalizácie mŕtveho ramena Váhu v Komárne, MsÚ Komárno, júl 2000
 • Obnova krajiny a protipovodňové opatrenia Olšavica, H. Hričov - participácia
 • Hodnotenie krajiny pre výstavbu VD Sereď – rieka Váh a návrh na rekultiváciu a revitalizáciu poškodených častí krajiny - participácia
 • Projekty rekultivácie a revitalizácie priestorov ťažby nerastných surovín s cieľom zahladenia následkov ťažby a obnovy ekosystémových funkcií krajiny ( napr. ťažby v lomoch Ruskov, Opina, Kraľovany, Žirany, Zuberec, Dreveník, Dobšiná a iné) – participácia
 • Obnova poškodeného vodného režimu mikropovodia Košeckého potoka - participácia
 • Atlas urbanizácie a územného rozvoja SR - vytvorenie a overenie metodiky pre oblasť rekreácie a odpadového hospodárstva (1993)

 • KEP Sklabiňa, 2010
 • KEP obce Podhradie, 2010
 • Krajinno-ekologický plán (KEP) vo vybraných kapitolách – (ako pilotný projekt na vybranom území TANAP, Kremnica – juh)
 • KEP + ÚPN obce Liešťany, apríl 2009
 • KEP + ÚPN obce Diviacka Nová Ves, apríl 2009
 • KEP + ÚPN obce Párnica, december 2008
 • KEP + ÚPN obce Ráztočno, október 2008
 • KEP + ÚPN obce Nitrica, január 2008
 • KEP + ÚPN mesta Bánovce nad Bebravou, december 2007
 • KEP + ÚPN mesta Handlová, apríl 2007
 • KEP + ÚPN mesta Prievidza, december 2006
 • KEP + ÚPN obce Uhrovec, máj 2006
 • KEP + ÚPN mesta Nováky, september 2005
 • KEP + ÚPN obce Látkovce, január 2003
 • KEP + ÚPN obce Banská Štiavnica, 2002

 • MÚSES Nitrica, október 2000
 • MÚSES Kocurany,1998
 • Posudky na R-ÚSES okresov Prievidza a Galanta (1995)
 • R-ÚSES okresu Dolný Kubín, časť stresové faktory (1994)
 • M-ÚSES mesta Handlová (1994)

 • Územný plán VÚC Žilinského kraja, 1998
 • ÚPN VÚC Žilinského kraja – koncept, 1997
 • ÚPN-VÚC Kysuce, časť životné prostredie, priemysel (1996)
 • ÚPN – Z CMZ Trstená, 1994
 • Projekty pozemkových úprav – časti všeobecných zásad a MÚSES (napr. obce Nováky, Trenčianske Mitice, Podhaj, Hrušov, Hajské a iné)
 • Podieľanie sa na PHSR v častiach ochrana a tvorba životného prostredia (napr. Oščadnica, Hlohovec)

© ENVICONSULT s.r.o. 2009, Všetky práva vyhradené