hlava 3g
referencie
vybraní klienti
download
dokumenty na stiahnutieÚzemné a krajinné plánovanie

Nosnými aktivitami v tejto oblasti sú projekty Územných systémov ekologickej stability (ÚSES) a Krajinno-ekologické plány (KEP), ktoré sa spracovávajú ako súčasť ÚPD.

Približne od roku 2000 Enviconsult úzko spolupracuje s AGS Ateliérom v Prievidzi, s ktorým boli finalizované územné plány Banskej Štiavnice, Bánoviec nad Bebravou, Prievidze, Handlovej a ďalších obcí.

Pracovníci Enviconsultu participovali aj na vybraných kapitolách Krajinno-ekologického plánu (KEP) pilotného projektu na vybranom území TANAP a Kremnica – juh. Taktiež sa zúčastnili ako riešitelia alebo posudzovatelia projektov RÚSES a MÚSES v rokoch 1993 až 1994. Neskôr ako poddodávatelia na vypracovaní ÚPN VÚC Žilinského kraja v rokoch 1997 až 1998.

V rámci Projektov pozemkových úprav boli riešené - časť všeobecných zásad a MÚSES.

Enviconsult má skúsenosti aj so spracovaním Programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR).

Spoločnosť taktiež vypracovala niekoľko odborných posudkov podľa zákona č. 24/2006 Z.z. pre územnoplánovaciu dokumentáciu.

Referencie

 • Kremnica - Priestorová optimalizácia kremnického regiónu v súvislosti s využívaním surovinového potenciálu – zosúladenie zámerov s potrebami dotknutých obcí a trvalo udržateľným rozvojom, Kremnica Gold, december 2008 
 • Súlad záujmov ochrany prírody a rekreačných aktivít v priestore chránených území Národného parku Malá Fatra, MŽP SR, apríl 2002
 • Revitalizácia Národnej prírodnej rezervácie Číčovské mŕtve rameno, ŠOP SR, november 2001
 • Projekt revitalizácie mŕtveho ramena Váhu v Komárne, MsÚ Komárno, júl 2000
 • Obnova krajiny a protipovodňové opatrenia Olšavica, H. Hričov - participácia
 • Hodnotenie krajiny pre výstavbu VD Sereď – rieka Váh a návrh na rekultiváciu a revitalizáciu poškodených častí krajiny - participácia
 • Projekty rekultivácie a revitalizácie priestorov ťažby nerastných surovín s cieľom zahladenia následkov ťažby a obnovy ekosystémových funkcií krajiny ( napr. ťažby v lomoch Ruskov, Opina, Kraľovany, Žirany, Zuberec, Dreveník, Dobšiná a iné) – participácia
 • Obnova poškodeného vodného režimu mikropovodia Košeckého potoka - participácia
  Atlas urbanizácie a územného rozvoja SR - vytvorenie a overenie metodiky pre oblasť rekreácie a odpadového hospodárstva (1993)
 • Krajinno-ekologický plán (KEP) vo vybraných kapitolách – (ako pilotný projekt na vybranom území TANAP, Kremnica – juh)
 • KEP + ÚPN obce Liešťany, apríl 2009
 • KEP + ÚPN obce Diviacka Nová Ves, apríl 2009
 • KEP + ÚPN obce Párnica, december 2008
 • KEP + ÚPN obce Ráztočno, október 2008
 • KEP + ÚPN obce Nitrica, január 2008
 • KEP + ÚPN mesta Bánovce nad Bebravou, december 2007
 • KEP + ÚPN mesta Handlová, apríl 2007
 • KEP + ÚPN mesta Prievidza, december 2006
 • KEP + ÚPN obce Uhrovec, máj 2006
 • KEP + ÚPN mesta Nováky, september 2005
 • KEP + ÚPN obce Látkovce, január 2003
 • KEP + ÚPN obce Banská Štiavnica, 2002
 • MÚSES Nitrica, október 2000
 • MÚSES Kocurany,1998
 • Posudky na R-ÚSES okresov Prievidza a Galanta (1995)
 • R-ÚSES okresu Dolný Kubín, časť stresové faktory (1994)
 • M-ÚSES mesta Handlová (1994)
 • Územný plán VÚC Žilinského kraja, 1998
 • ÚPN VÚC Žilinského kraja – koncept, 1997
 • ÚPN-VÚC Kysuce, časť životné prostredie, priemysel (1996)
 • ÚPN – Z CMZ Trstená, 1994
 • Projekty pozemkových úprav – časti všeobecných zásad a MÚSES (napr. obce Nováky, Trenčianske Mitice, Podhaj, Hrušov, Hajské a iné)
 • Podieľanie sa na PHSR v častiach ochrana a tvorba životného prostredia (napr. Oščadnica, Hlohovec)
© ENVICONSULT s.r.o. 2009, Všetky práva vyhradené