hlava 3h
referencie
vybraní klienti
download
dokumenty na stiahnutiePríprava investícií

Súčasťou ponuky Enviconsultu je komplexná príprava investičných zámerov až po vydanie stavebného (integrovaného) povolenia. Predmetom ponuky môžu byť aj vybrané etapy prípravy v zmysle nižšie uvedených fáz prípravy :

 1. vypracovanie investičného zámeru
 2. zabezpečenie procesu EIA
 3. vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie
 4. inžiniering
 5. získanie územného rozhodnutia
 6. vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (IPKZ)
 7. inžiniering
 8. zabezpečenie procesu IPKZ
 9. (vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie)
 10. získanie stavebného (integrovaného) povolenia

  Enviconsult zabezpečuje aj získanie špeciálnych povolení alebo súhlasov. Príkladom sú energetické zariadenia na výrobu elektriny a tepla. V takomto prípade zabezpečí navyše :
 • Vypracovanie žiadosti o pripojenie do siete na SEPS
 • Vypracovanie žiadosti o pripojenie a rokovanie o pripojení s distribučnou spoločnosťou
 • Vypracovanie žiadosti o vyjadrenie súladu projektu s energetickou koncepciou SR na Ministerstvo hospodárstva SR

  Skúsenosti z fázy predprojektovej a projektovej prípravy má spoločnosť hlavne v oblasti výstavby diaľníc a rýchlostných komunikácií, výstavby energetických zariadení (paroplynové cykly) a zariadení hutníckeho priemyslu, výstavby skládok a ďalších priemyselných objektov.

© ENVICONSULT s.r.o. 2009, Všetky práva vyhradené