hlava 3j
referencie
vybraní klienti
download
dokumenty na stiahnutieEurópske fondy


Slovenská republika ako člen EÚ sa zaviazala zlepšiť podmienky životného prostredia. Vzhľadom na finančnú náročnosť týchto cieľov využíva finančnú podporu EÚ. Spoločnosť ENVICONSULT sa špecializuje na podpornú činnosť žiadateľov o Nenávratný finančný príspevok (NFP) hlavne v operačnom programe Životné prostredie. Táto činnosť spočíva v :

  • poradenstve o možnostiach využitia NPF pre potenciálneho žiadateľa
  • príprave podkladov pre vypracovanie žiadosti o NFP
  • vypracovaní žiadosti o NFP a formálnej kontroly úplnosti žiadosti
  • informovaní o aktuálnych a pripravovaných výzvach
Uvedené činnosti spoločnosť ENVICONSULT vykonáva v úzkej spolupráci so žiadateľom, aby sa dosiahol súlad s požiadavkami pre poskytnutie NFP a potrebami žiadateľa.

© ENVICONSULT s.r.o. 2009, Všetky práva vyhradené