hlava 3k
referencie
vybraní klienti
download
dokumenty na stiahnutieZneškodňovanie odpadu

Enviconsult zabezpečuje od roku 1997 pre svojich klientov zneškodňovanie nebezpečných i ostatných odpadov. Na základe potvrdení o registrácii, ktoré vydal Okresný úrad v Žiline – odbor životného prostredia dňa 15.10.2001 (pozri certifikáty), môže Enviconsult zabezpečovať zneškodňovanie takmer všetkých druhov odpadov s výnimkou rádioaktívnych odpadov a uhynutých zvierat.

Pre účely prepravy nebezpečných odpadov disponuje spoločnosť výbavou ADR, príslušnou technikou a vyškoleným personálom (pozri certifikáty).

V oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi sa zameriava Enviconsult od svojho založenia hlavne na zabezpečenie zneškodnenia odpadov zo zdravotníckych zariadení – katalógové čísla 18 01 02 a 18 01 03. Vzhľadom na neustále sa meniacu situáciu v rezorte zdravotníctva sa pomerne často menila aj klientela spoločnosti. Možno však konštatovať, že Enviconsult robil alebo robí aj pre tie najväčšie nemocničné zariadenia na Slovensku ako je Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica, Fakultná nemocnica s poliklinikou Martin, Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava a mnoho ďalších. Našu klientelu predstavoval aj Úrad pre dohľad nad zdravotníckou starostlivosťou a menšie zdravotnícke zariadenia na úrovni polikliník a menších špecializovaných pracovísk. Významný podiel má aj cca 1000 privátnych lekárov po celom Slovensku.

Zneškodnenie nebezpečných odpadov z iných sektorov nášho národného hospodárstva zabezpečujeme hlavne pre organizácie, kde vykonávame funkciu externého podnikového ekológa. V takomto prípade zneškodňujeme odpady za náklady koncového zariadenia, čo je pre našich zákazníkov veľmi výhodné.

© ENVICONSULT s.r.o. 2009, Všetky práva vyhradené