hlava 3p
referencie
vybraní klienti
download
dokumenty na stiahnutieBudovanie systémov environmentálneho manažérstva


Jednou z oblastí činnosti spoločnosti Enviconsult je budovanie a eventuálne následné udržiavanie systémov environmentálneho manažérstva (EMS). Systémový prístup k ochrane životného prostredia dostal pravidlá vo forme štandardizovaných postupov, ktorými sú medzinárodná norma ISO 14001 a EMAS, ktorý bol do slovenskej legislatívy transponovaný vo forme zákona č. 468/2002 o systéme environmentálne orientovaného riadenia a auditu.

Pre vedenie podnikov sa znalosť princípov systémov environmentálneho manažérstva stáva nevyhnutnosťou, nakoľko v súčasnosti sa zaraďuje medzi nástroje umožňujúce vytvorenie podmienok pre zlepšenie pozície podniku na trhu.

Zavádzanie systémov environmentálneho manažmentu znamená integráciu otázok ochrany životného prostredia do systému riadenia podniku. Fungujúci systém zaručuje zhodu činnosti podniku s legislatívnymi predpismi a priaznivé vnímanie podniku zo strany orgánov štátnej správy a iných zainteresovaných strán. Uplatňovanie preventívnej stratégie - čistejšej produkcie, ako jednej z požiadaviek normy ISO 14001, zároveň prináša podniku priamy ekonomický prínos (zníženie nákladov na materiálové a energetické vstupy a nákladov na likvidáciu odpadov).

Ponuka služieb v oblasti EMS zahŕňa:

  • spracovanie úvodnej analýzy
  • konzultačné služby pri budovaní EMS
  • školenia personálu
  • predcertifikačný audit

Nadväzne, po zavedení EMS ponúkame :

  • priebežné vedenie registra právnych požiadaviek a registra environmentálnych aspektov
  • výkon iných špecializovaných činností v rámci zavedeného EMS
  • výkon interných auditov
  • hodnotenie dodržiavania požiadaviek podľa čl. 4.5.2 normy ISO 14001:2004

Enviconsult disponuje pre danú činnosť kvalifikovaným personálom, niektorí jej členovia majú odbornosť externých environmentálnych audítorov (EARA), ako i externých audítorov kvality podľa normy ISO 19001.

© ENVICONSULT s.r.o. 2009, Všetky práva vyhradené