hlava 3s
referencie
vybraní klienti
download
dokumenty na stiahnutieHavárie (Seveso III)


Enviconsult zabezpečuje plnenie povinností, ktoré pre podniky vyplývajú zo zákona č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a jeho vykonávacej vyhlášky.

Členovia firmy Enviconsult majú odbornú spôsobilosť ako špecialisti na prevenciu závažných priemyselných havárií (pozri certifikáty).

Enviconsult je súčasne autorizovanou osobou v zmysle citovaného zákona. Rozhodnutie o udelení autorizácie bolo vydané Ministerstvom životného prostredia pod číslom 015/2003/ AUT-6.3.

Autorizácia oprávňuje spoločnosť vykonávať pre iného prevádzkovateľa tieto činnosti :

  • hodnotenie rizika
  • vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy
  • vypracúvanie a aktualizovanie havarijného plánu
  • konzultačná a poradenská činnosť v oblastiach podľa vyššie uvedených bodov
© ENVICONSULT s.r.o. 2009, Všetky práva vyhradené