hlava 4b10

SEA • Územný plán obce Soľ, odborný posudok (2016)
 • Štátny program sanácie environmentálnych záťaží, správa o hodnotení (2015)
 • Operačný program PL-SK prihraničná spolupráca, spolupráca so zahraničným partnerom na správe o hodnotení - slovenská časť (2014)
 • Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry regiónov -  Cesty II. a III. triedy, účasť na oznámení + správe o hodnotení (2013-2014)
 • Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020, účasť na správe o hodnotení (2013-2014)
 • Strategický plán rozvoja verejnej osobnej a nemotorovej dopravy do roku 2020, účasť na správe o hodnotení  (2013-2014)
 • Operačný program Ľudské zdroje 2014-2020, oznámenie + správa o hodnotení + doložka vplyvov (2013-2014)
 • Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014-2020, oznámenie + správa o hodnotení (2013-2014)
 • Nový projekt výstavby diaľnic a rýchlostných ciest, Doplnok 3 (D4), odborný posudok, 2013
 • Revízia operačného programu Doprava 2007-2013 v súvislosti s nedostatočným pokrokom v implementácii, odborný posudok (2012)
 • Operačný program životného prostredia SR na roky 2007-2013, odborný posudok (2007)
© ENVICONSULT s.r.o. 2009, Všetky práva vyhradené