hlava 4b9

Ochrana prírody a krajiny & Územné a krajinné plánovanie

 • Kremnica - Priestorová optimalizácia kremnického regiónu v súvislosti s využívaním surovinového potenciálu – zosúladenie zámerov s potrebami dotknutých obcí a trvalo udržateľným rozvojom, Kremnica Gold, december 2008 
 • Súlad záujmov ochrany prírody a rekreačných aktivít v priestore chránených území Národného parku Malá Fatra, MŽP SR, apríl 2002
 • Revitalizácia Národnej prírodnej rezervácie Číčovské mŕtve rameno, ŠOP SR, november 2001
 • Projekt revitalizácie mŕtveho ramena Váhu v Komárne, MsÚ Komárno, júl 2000
 • Obnova krajiny a protipovodňové opatrenia Olšavica, H. Hričov - participácia
 • Hodnotenie krajiny pre výstavbu VD Sereď – rieka Váh a návrh na rekultiváciu a revitalizáciu poškodených častí krajiny - participácia
 • Projekty rekultivácie a revitalizácie priestorov ťažby nerastných surovín s cieľom zahladenia následkov ťažby a obnovy ekosystémových funkcií krajiny ( napr. ťažby v lomoch Ruskov, Opina, Kraľovany, Žirany, Zuberec, Dreveník, Dobšiná a iné) – participácia
 • Obnova poškodeného vodného režimu mikropovodia Košeckého potoka - participácia
 • Atlas urbanizácie a územného rozvoja SR - vytvorenie a overenie metodiky pre oblasť rekreácie a odpadového hospodárstva (1993)

 • KEP Sklabiňa, 2010
 • KEP obce Podhradie, 2010
 • Krajinno-ekologický plán (KEP) vo vybraných kapitolách – (ako pilotný projekt na vybranom území TANAP, Kremnica – juh)
 • KEP + ÚPN obce Liešťany, apríl 2009
 • KEP + ÚPN obce Diviacka Nová Ves, apríl 2009
 • KEP + ÚPN obce Párnica, december 2008
 • KEP + ÚPN obce Ráztočno, október 2008
 • KEP + ÚPN obce Nitrica, január 2008
 • KEP + ÚPN mesta Bánovce nad Bebravou, december 2007
 • KEP + ÚPN mesta Handlová, apríl 2007
 • KEP + ÚPN mesta Prievidza, december 2006
 • KEP + ÚPN obce Uhrovec, máj 2006
 • KEP + ÚPN mesta Nováky, september 2005
 • KEP + ÚPN obce Látkovce, január 2003
 • KEP + ÚPN obce Banská Štiavnica, 2002

 • MÚSES Nitrica, október 2000
 • MÚSES Kocurany,1998
 • Posudky na R-ÚSES okresov Prievidza a Galanta (1995)
 • R-ÚSES okresu Dolný Kubín, časť stresové faktory (1994)
 • M-ÚSES mesta Handlová (1994)

 • Územný plán VÚC Žilinského kraja, 1998
 • ÚPN VÚC Žilinského kraja – koncept, 1997
 • ÚPN-VÚC Kysuce, časť životné prostredie, priemysel (1996)
 • ÚPN – Z CMZ Trstená, 1994
 • Projekty pozemkových úprav – časti všeobecných zásad a MÚSES (napr. obce Nováky, Trenčianske Mitice, Podhaj, Hrušov, Hajské a iné)
 • Podieľanie sa na PHSR v častiach ochrana a tvorba životného prostredia (napr. Oščadnica, Hlohovec)

© ENVICONSULT s.r.o. 2009, Všetky práva vyhradené